AANSOEKVORM OM KWYTSKELDING VAN SKOOLGELD
APPLICATION OF EXEMPTION OF SCHOOL FEES

BELANGRIK / IMPORTANT

Maak asb seker dat u afskrifte van die volgende dokument het om te kan oplaai. Sonder hierdie dokumente gaan u nie die aansoek suksesvol kan voltooi nie.
Please make sure that you have copies of the following documents that you can upload. Without these documents you won't be able to sucessfully do the application.


1. Kopieë van beide ouers se ID Dokumente. / Copies of both parents’ ID Documents.
2. Drie maande bankstate. / Three Months’ bank statements.
3. Bewys van inkomste van beide ouers. / Proof of income of both parents.
4. Gesertifiseerde afskrif van die huweliksertifikaat. / Certified copy of the marriage certificate.
5. Doodsertifikaat indien een van die ouers oorlede is. / Death certificate if one of the parents is deceased.
6. Informasie aangaande enige ander inkomste. / Information regarding any other income.
7. Gestempelde bankvorm - laai vorm af. / Stamp bank form - download form.
7. Gesertifiseerde kopie van egskeidingsbevel / onderhoudsooreenkoms. / Certified copy of the divorce / maintenance agreement.
8. Gesertifiseerde kopie van die onverkorte geboortesertifikaat van elke kind. / Certified copy of the unabridged birth certificate of each child.
9. Pensionaris - Gesertifiseerde kopie wat die status van die pensionaris en die pensioensbedrag wat maandeliks ontvang word, verifieër. / Pensioner - A certified copy verifying status as a pensioner and the amount of pension received monthly.
10. Pleegouer - Gesertifiseerde kopie van die hofbevel. / Foster parent - A certified copy of the court order.

Geskei - Besonderhede van beide ouers word vereis. Aparte aansoekvorms moet voltooi word deur beide ouers en die vereiste besonderhede en dokumentasie van beide applikante moet aangeheg word aan die aparte aansoekvorms. / Divorced - Particulars of both parents are required. Seperate application forms must be completed by each parent and the required particulars and documents of each applicant must be attached to seperate application forms.

Ongetroud - Aparte aansoekvorms moet voltooi word deur beide biologiese ouers en die vereiste dokumentasie van die betrokke applikant moet aangeheg word aan die aansoekvorm. / Unmarried - Seperate application forms must be completed by each biological parent and the required document of that applicant must be attached to the application form.

BESONDERGEDE VAN PERSOON WAT DIE AANSOEK VOLTOOI
DETAIL OF PERSON COMPLETING THE APPLICATION


NAAM / NAME VAN LEERDER(S) BY LAERSKOOL ARISTEA
NAME / NAMES OF LEARNER(S) AT ARISTEA PRIMARY

Belangrike seksies van die Skolewet en Onderhoudswet

Seksie 39 van die Skolewet:
‘n Ouer is verantwoordelik om die skoolfonds te betaal soos bepaal in die seksie tensy of tot die mate dat hy of sy kwytgesteld is van betalings in terme van hierdie Wet, waarvoor ouers moet aansoek doen.

Seksie 40 en 41 van die Skolewet:
Die Beheerliggaam van ‘n Publieke Skool mag die proses wees van die Wet om die betaling van skoolfonds deur ouers af te dwing wie verantwoordelik is om te betaal in terme van hierdie Wet.

Onderhoudswet 99 van 1999, Hoofstuk 4:
In terme van die Familiewet, ouers is gesamentlik verantwoordelik vir die betaling van skoolfonds, ongeag hul huwelikstatus.
In die geval van wanbetaling van skoolfonds, sal die skool beide ouers dagvaar ongeag van onderhoud, en ongeag watter ouer die leerder ingeskryf het, of wie toesig het oor die leerder, en hofbevelle, wat tussen die partye bestaan.

Important sections of the Schools Act and Maintenance Act

Section 39 of the Schools Act:
A parent is liable to pay the school fees determined in terms of this section unless or to the extent that he or she has been exempted from payments in terms of this Act, for which parents have to apply.

Section 40 and 41 of the Schools Act:
The Governing Body of a Public School may be process of the Law enforce the payment of school fees by parents who are liable to pay in terms of this Act.

Maintenance Act 99 of 1999, Chapter 4:
In terms of Family Law, parents are jointly and severally liable for the payment of school fees, irrespective of their marital status.
In the event of non-payment of school fees, the school will sue both parents irrespective of maintenance, regardless of which parent admitted the learner, who has custody of learner, and court orders, which may exist between the parties.

ONVOLTOOIDE AANSOEKE SAL NIE GEPROSESSEER WORD NIE / INCOMPLETE APPLICATIONS WILL NOT BE PROCESSED

Die skoolfonds bedrag rekening moet maandeliks betaal word terwyl die aansoek geprosesseer word.
Wettige stappe sal geneem word indien die rekening nie maandeliks betaal word nie. Die volgende is ‘n vereiste saam met u aansoek:
The school fee account must be paid monthly while the application is being processed.
Legal steps will be taken if the account is not paid monthly. The following is required with your application:

BESONDERHEDE VAN OUERS / DETAIL OF PARENTS

PA/FATHER
MA/MOTHER

OUER 1 / PARENT 1

WERKGEWER/EMPLOYER
EIE BESIGHEID/OWN BUSINESS

OUER 2 / PARENT 2

WERKGEWER/EMPLOYER
EIE BESIGHEID/OWN BUSINESS

MAANDELIKSE INKOMSTE/ MONTHLY INCOME:

VOLTOOI SLEGS WAAR VAN TOEPASSING/ FILL IN ONLY WHERE APPLICABLE
OUER/PARENT 1
OUER/PARENT 2

VERKLARING/DECLARATION